Hållbarhet

På Nybo eftersträvar vi ett samhälle där kretsloppen fungerar. Ett samhälle där de ekonomiska, ekologiska och sociala systemen är i balans och där vi tillsammans med engagerade och kunniga Nykvarnsbor och entreprenörer aktivt främjar en hållbar utveckling. Vi strävar efter att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.

För ett antal år sedan anslöt sig Nybo till klimatinitiativet. Klimatinitiativet fungerar på så sätt att alla företag som deltar sätter egna mål som sedan redovisas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten summeras och målet är att alla deltagande företag tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande må, som ärl: "En fossilfri allmännytta senast år 2030" och "30% lägre energianvändning till 2030 (räknat från 2007)."

 

Så vad gör vi i vår verksamhet?

I all nyproduktion installerar vi solceller. Målet är att solcellerna skall göra husen självförsörjande av fastighetsel.

I all nyproduktion installerar vi effektiva och energisnåla bergvärmeanläggningar som gör att vi klarar Boverkets tuffa energikrav i BBR29, på max 56% energiförbrukning.

I all nyproduktion förbereder vi även för IMD (Individuell mätning debitering för varmvatten), vilket betyder att våra hyresgäster endast betalar för det varmvatten de själva förbrukar.

I all nyproduktion som kräver kyla till exempelvis storkök eller komfortkyla, återvinner vi den kyla som uppstår från bergvärmen. Vilket gör att vi sparar energi genom ett system som kallas för waterloop.

I vårt pågående nyproduktionsprojekt Karaffen, där vi river och bygger nytt har vi tagit vara på träd, buskar och växter. Vi tagit till vara på dem genom att ta upp dem och plantera om dem i våra andra områden. En del har vi även skänkt till kommunen.

Genom ett överordnat system, Desigo CC, kan vi styra, reglera och energioptimera våra anläggningar. Det är något som även ska installeras på befintliga fastigheter och lokaler.

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-55 50 14 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun