Styrning

AB Nyvkarnsbostäder är ett allmännyttigt fastighetsbolag som ägs till 100 procent av Nykvarns kommun, via koncernbolaget Nykvarns kommunkoncern AB.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens ledningsstruktur utövar ägarrollen gentemot koncernen.

För att säkerställa att det övergripande målet uppnås har Nykvarnsbostäder en tydlig struktur för styrning och kontroll.

 

ÄGARSTYRNING

Nykvarns kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv för Nykvarnsbostäders AB. Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordning och utser styrelseledamöter.

Kommunfullmäktige ska ta ställning innan beslut fattas i bolagets verksamhet som är av principiell betydelse eller av annars större vikt.

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Den övergripande visionen och de övergripande mål och policys som kommunfullmäktige antagit för den kommunala verksamheten gäller i tillämpliga delar som komplement till dessa ägardirektiv.

Utöver vad som stadgas i gällande lagstiftning, kommunens bolagspolicy och beslutad bolagsordning ges följande direktiv för AB Nykvarnsbostäder (Nybo):

AB Nykvarnsbostäder, dess styrelse och verkställande ledning, har det operativa ansvaret för att ägardirektiven följs.

 

BOLAGSSTYRNING

Styrelsen i Nybo fastställer årligen en instruktion för verkställande direktören som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör.

Styrelsen fastställer också policyer för Nybo, medan bolagets VD fastställer riktlinjer och instruktioner.

Varje år fastställer styrelsen en affärsplan för bolaget. VD fastställer de handlingsplaner som verkställer affärsplanen.

Planering, styrning och uppföljning av verksamheten sker utifrån den fastställda organisationen, med tydlig delegering av ansvar och befogenheter.

 

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-55 50 14 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun