Styrelsen

Styrelsen i AB Nykvarnsbostäders består av 10 personer, varav 1 styrelseordförande, 1 förste vice ordförande, 1 andre vice ordförande och 2 ledamöter och 5 ersättare. 

Styrelsemötena behandlar främst affärsplan, ekonomiska prognoser och uppföljning, större investeringsbeslut, fastighetsutvecklingsplan, investeringskalkyl, policyer och andra frågor som är väsentliga för bolaget

 

Styrelsemedlemmar:
Peter Nymnan (NP)       (Ordförande)
Anna Setzman (S)         (1:e vice ordförande)
Peter Ohlsson  (M)        (2:e vice ordförande)
Ander Roos (NP)           (Ledamot)
Mats Claesson (SD)       (Ledamot)
Barbro Eriksson (S)       (Ersättare)
Mikael Kjelleros-Endrell C (Ersättare)
Karl-Erik Johansson (S) (Ersättare)
Shabo Simonsson (M)   (Ersättare)
Per Atthem (SD)            (Ersättare)

 

KONTROLLMILJÖ
Uppföljning av policyer, prognos och verksamhetsplan sker kontinuerligt för att kunna identifiera, värdera och minimera olika risker inom verksamheten.

 

KONTROLLAKTIVITETER
Vid styrelsemöten, i anslutning till tertialrapporter, följs den ekonomiska utvecklingen upp mot de uppsatta målen samt utvecklingen av investeringar. Vid större avvikelser från målen eller om beslutade investeringar bedöms bli mer kostsamma, rapporterar VD detta till styrelsen.

Varje månad sammanställs en månadsrapport till styrelsen som innehåller viktiga affärshändelser. Dessutom får styrelsen en månatlig rapport om finansiering.

För att säkerställa bolagets utveckling sker regelbundna ledningsgruppsmöten varje vecka där det ekonomiska utfallet, beslutade investeringar och avvikelser mot målen följs upp tillsammans med budget- och målansvariga.

 

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-55 50 14 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun